Strona główna Mapa strony
O firmie

Produkcja
Naszej działalności nie da się odłączyć od ekologii, ponieważ jest to jedna z najważniejszych dziedzin wywierających bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi, zdrowie oraz działalność gospodarczą. Przyroda może istnieć bez nas, jednak my bez przyrody nie możemy, dlatego też ochrona środowiska jest dzisiaj jednym z podstawowych celów oraz jedną z najważniejszych przesłanek dla bezpiecznego życia ludzi w przyszłości

Ochrona środowiska, ekologia, utylizacja odpadów – jeszcze niedawno wiele osób z takimi pojęciami nigdy się nie zetknęło. Jednak obecnie, po wejściu do Unii Europejskiej, o ochronie środowiska i ekologii mówi się bardzo dużo. O konieczności ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania jej zasobów, segregowania odpadów, oczyszczania powietrza i ścieków nie tylko coraz częściej się mówi, lecz przeznacza się na ten cel coraz większe środki.

Właśnie pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w oparciu o doświadczenia Europy Zachodniej oraz innych krajów, wyklarowała się idea działalności gospodarczej związanej z ochroną środowiska: w owym czasie na rynku litewskim produktów w tej branży nikt praktycznie nie oferował. W ten sposób w 1996 r. powstała frma TRAIDENIS – pierwsza na Litwie, która rozpoczęła produkcję urządzeń do oczyszczania ścieków. Na początku swej działalności przedsiębiorstwo produkowało urządzenia do oczyszczania ścieków bytowych o małej wydajności, które niezwykle mozolnie zamieniały praktykowane od dawien dawna: ukrytą rurę do najbliższego rowu czy rzeczki lub najzwyklejszą studnię bez dna. Jednak pogląd człowieka na środowisko, w którym żyje zaczął się zmieniać. Zwiększył się zakres produkcji, zaczęliśmy oferować urządzenia o coraz większej wydajności.

Prosperująca już drugie dziesięciolecie frma TRAIDENIS oferuje jakościowe i ekologiczne urządzenia do oczyszczania ścieków oraz wszystkie usługi związane z ich montażem i serwisem. Sukces frma odniosła dzięki zaangażowaniu kilkuosobowej garstki zapaleńców, która z czasem rozrosła się do kilkusetosobowej grupy współpracowników.

Otrzymywane co roku nagrody (“Produkt roku Litwy”, “Pomyślnie działające przedsiębiorstwo”, “Produkt najbardziej przyjazny dla otoczenia” i in.), najlepiej odzwierciedlają wysoką ocenę całego przedsiębiorstwa, stabilną pracę, wzorową jakość i rozwój produkcji, doświadczenie zespołu oraz zaufanie użytkowników.

Dziś firma TRAIDENIS jest najpotężniejszym przedsiębiorstwem produkującym urządzenia do oczyszczania ścieków w krajach bałtyckich, dobrze znanym i cenionym nie tylko na Litwie lecz również za granicą: mamy przedstawicielstwa w Polsce, Łotwie, Estonii, Rosji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Bułgarii, Macedonii i Kuwejcie.

Wciąż rosnący zakres produkcji, coraz bogatszy asortyment, dynamicznie zmieniające się wymogi rynkowe oraz pozytywnie oceniane osiągnięcia dopingują nas do dalszego tworzenia, doskonalenia się oraz planowania rozwoju.

Jednym z najważniejszych celów i idei jest praca po to, by otaczające nas środowisko było czystsze, gdyż działalność człowieka w sposób nieunikniony wywiera wpływ na otoczenie: wody podziemne i powierzchniowe, żywą przyrodę, atmosferę i ziemię.

Sądzimy, że każdy z nas, zaczynając od siebie może przyczynić się do zachowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Gospodarowanie zasobami wodnymi to jeden z czynników stanowiących o zrównoważonym rozwoju, tj. takim, w którym możliwe jest zaspakajanie podstawowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń bez naruszania równowagi przyrodniczej, zapewniając przy tym wszystkim godziwy poziom życia. Należy więc jak najszybciej przystąpić do działań zapewniających ochronę i oszczędne gospodarowanie wodą. Szczególne znaczenie mają tu gminy, ponieważ właściwa gospodarka wodą powinna mieć charakter rozproszony i lokalny.

Inwestorzy zarówno indywidualni jak i instytucje, w tym szczególnie lokalne samorządy coraz częściej stają przed wyborem sposobu rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Mamy tu dwa związane ze sobą tematy: jaki wybrać system gospodarki ściekowej oraz jakie zastosować technologie.

Stąd na osobach decydujących obecnie o wyborze konkretnych rozwiązań i technologii ciąży ogromna odpowiedzialność. Konsekwencją złego wyboru urządzeń, które za kilka lat nie będą spełniały norm będzie to, że np. rolnicy, czy też przedsiębiorcy użytkujący takie oczyszczalnie nie dostaną dopłat z Unii Europejskie i będą narażeni na koszty dostosowania ich do wymogów prawa

Ponadto nieuzasadniony wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związany z nietrafnymi decyzjami w tym zakresie (zarówno w zakresie technologii jak i przepisów prawa) doprowadzić może do tego, że powstaną wysokie koszty oczyszczania ścieków, często powyżej kosztów akceptowanych społecznie co przysporzy dodatkowych problemów lokalnej władzy.

W naszej ofercie znajdują się jakościowe produkty:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków NV
  • biologiczne oczyszczalnie ścieków HNV
  • zbiorniki z żywicy poliestrowej GRP
  • separatory substancji ropopochodnych
  • przepompownie ścieków
  • zbiorniki modułowe

Traidenis