Strona główna Mapa strony

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Data: 2017-12-07

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają znaczący wpływ na środowisko, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program, umożliwiający otrzymanie dofinansowania na inwestycję.

Dofinansowanie można uzyskać w gminach, które zapisały się do projektu. Podstawowym kryterium stwierdzającym, że danej osobie należy się dotacja jest brak możliwości podłączenia się do istniejącej lub planowanej kanalizacji sanitarnej. Bardzo istotne jest, aby urządzeniem montowanym była biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jeśli spełnia się te warunki, należy wypełnić wniosek o uzyskanie dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie, zgodnie z formularzem dostępnym w urzędzie gminy. Następnie należy złożyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Jeśli osoba składająca wniosek nie jest jedynym właścicielem obiektu, musi uzyskać zgodę od pozostałych współwłaścicieli. Kolejnym dokumentem, który powinno się dostarczyć jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której chcemy uzyskać dotację. Konieczne jest również posiadanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków. Ostatnim etapem jest okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Na składanie wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni jest określony czas, wyznaczony przez urząd gminy. O tym, komu zostanie przyznana dotacja, decyduje zazwyczaj kolejność składanych wniosków, gdyż poszczególne gminy otrzymują ograniczoną ilość środków przeznaczonych na oczyszczalnie przydomowe.

Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 80% inwestycji, jednak zależna jest od jednostki samorządowej, w której został złożony wniosek. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków polega na zwrocie części poniesionych kosztów, zatem konieczne jest dysponowanie własnymi środkami. Aby otrzymać zwrot obiecanych środków, należy przedstawić w urzędzie gminy dokumenty potwierdzające wykonanie, przewidziane wcześniejszą umową, dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, kopie faktur lub rachunków wraz z oryginałami, potwierdzające poniesione koszty.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty wykonania wszelkiej wymaganej dokumentacji oraz uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjnych, jak i koszty dostawy oczyszczalni. Serwisowanie, konserwacja oraz eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków, również pozostaje w kwestii inwestora. Jeśli osoba ubiegająca się o dotacje, poniosła jakieś koszty na dzień przed złożeniem wniosku, nie dostanie zwrotu zainwestowanych już środków.

W przypadku gdy nie udało się uzyskać dofinansowania od jednostki samorządowej lub środki są niewystarczające, można skorzystać z kredytów i pożyczek, których udziela Bank Ochrony Środowiska na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpółpracuje przy tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z producentami oczyszczalni. Kredytów preferencyjnych udzielają również instytucje wspierające ochronę środowiska.