Aspekty prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Aspekty prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Podjęcie decyzji o montażu własnej  oczyszczalni ścieków powinno być poprzedzone zapoznaniem się z regulacjami prawnymi. Główne przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni zawarte są w ustawach i rozporządzeniach :

– Ustawa Prawo wodne,

– Ustawa Prawo budowlane,

– Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

-Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Kiedy możemy zainstalować przydomową oczyszczalnię

Każdy nowobudowany dom musi posiadać rozwiązanie gospodarki ściekowej.  W przypadku gdy jest doprowadzona kanalizacja sanitarna inwestor jest zobligowany do przyłączenia się. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to według  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki konieczne jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni lub szamba. Brak możliwości przyłączenia się do kanalizacji powinien być uzasadniony np.:

– znaczne oddalenie działki od sieci kanalizacji,

– brak zgody przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego,

– doprowadzenie kanalizacji do nieruchomości jest możliwe tylko jeżeli będzie przebiegała przez działkę sąsiada, który nie wyraża na to zgody.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków- przepisy ograniczające montaż

Kiedy brak możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest pewny w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, czy  działka nie znajduje się na terenie objętym zakazem instalacji przydomowych oczyszczalni.  W tym celu należy udać się do urzędu gminy i zapoznać  z planem zagospodarowania przestrzennego. Zakaz montażu przydomowej oczyszczalni wynika przede wszystkim z:

– lokalizacji działki na terenach chronionych lub cennych przyrodniczo,

– gmina posiada koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor musi dowiedzieć się, czy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu należy udać się do organu administracji architektoniczno-budowlanej w starostwie powiatowym. Urzędnik podejmuje decyzję czy zamontowanie własnej oczyszczalni ścieków wprowadza zmianę w zagospodarowania terenu. Jeżeli tak, inwestor zostanie wezwany do dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  W praktyce decyzję wydaje w imieniu włodarzy gmin czy miast  odpowiedni organ gminy np. wydział geodezji.

Czy wielkość działki ogranicza możliwość montażu przydomowej oczyszczalni?

Kolejnym czynnikiem decydującym o możliwości montażu są przepisy związane z zachowaniem odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od granic działki oraz obiektów. Poniżej przedstawiono wytyczne dla zbiornika oczyszczalni oraz systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości zbiornika od obiektów i granic działki:

-jeżeli w budynku  jest wentylacja wysoka umożliwiająca wyprowadzenie odpowietrzenia co najmniej 0,6 m powyżej górnych krawędzi drzwi i okien, oczyszczalnię można montować w bezpośrednim sąsiedztwie domu;

– w przypadku jej braku oczyszczalnię należy montować w odległości 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynku;

– 2 m od granicy działki;

– 15 m od studni z wodą przeznaczoną do spożycia.

Nieco bardziej rygorystyczne wymagania są wobec systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna, drenaż. Jeżeli na działce znajduje się studnia ujęcia wody pitnej, miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków należy oddalić minimum 30 m od osi studni. Podobnie jak w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków odległość od granic działki powinna wynosić 2 m. Więcej o wymaganych przepisach znajduje się w artykule Przydomowa oczyszczalnia  ścieków odległości od obiektów.

Jeżeli przepisy związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków nie ograniczają montażu własnej oczyszczalni ścieków można finalizować inwestycję. Według art.29 ust. 1 pkt.3 Prawa budowlanego oczyszczalnię o przepustowości do 7,5 m3/d wystarczy zgłosić właściwemu organowi, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie składa się w wydziale architektury i budownictwa w starostwie powiatowym. Procedura odbywa się w trybie milczenia Po upływie 21 dni od chwili złożenia wniosku możemy montować przydomową oczyszczalnię ścieków.