Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy prawa polskiego

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy prawa polskiego

Przepisy prawa polskiego odwołujące się do przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • Art. 29, ust. 1, pkt. 3

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 7,5 m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę.

  • Dz. U. 140 poz. 1585

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

  • Dz. U. Nr 137, poz. 984

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984), stężenia zanieczyszczeń w ściekach nie mogą przekroczyć dopuszczalnych wielkości.

  • Dz. U. Nr 212/02 r. poz. 1799 §11

Efekty oczyszczania oczyszczalni (np. „Traidenis”), odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu MŚ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego

  • Dz. U. Nr 75/02 r. poz. 690, §37

Oczyszczalnia zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 r. poz. 690, §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

  • Dz. U. Nr 75/02 r. poz. 690 §26

Jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę nie jest wymagana pozytywna opinia właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska.