Strona główna Mapa strony

Kontenerowa, Komunalna Oczyszczalnia ścieków HNV ( od 20 do 10.000 )

KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TYPU HNV

Oczyszczalnie ścieków typu HNV produkowane są w zakresie od 20 do 10 000 RLM.

W przypadku oczyszczalni ekologicznych typu HNV nie istnieją standardowe rozwiązania – każdy projekt jest wykonywany indywidualnie zgodnie z potrzebami inwestora. Kompaktowa zabudowa elementów oczyszczalni pozwala na jej rozbudowę, co umożliwia zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym – dzięki temu lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działania substancji chemicznych. Każde urządzenie charakteryzuje się brakiem ruchomych części co zwiększa skuteczność i trwałość ich działania. Oczyszczalnie ekologiczne HNV o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

Oczyszczalnia ścieków – Przeznaczenie i zakres stosowania

oczyszczalnie biologiczneOczyszczalnie ścieków typu HNV, odpowiednik kontenerowej oczyszczalni ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. Doskonale sprawują się jako komunalna oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, jak również jako oczyszczalnia osiedlowa czy oczyszczalnia gminna.

Nie powinny do nich trafiać wody opadowe  (z dachów, powierzchni utwardzonych, itp.), wody z basenów i innych zbiorników o objętości większej niż 1m3 oraz substancje chemiczne. Urządzenia działają w technologii, która gwarantuje usuwanie ze ścieków bytowych zanieczyszczeń  zgodnie w wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska dla oczyszczalni powyżej 2 000 RLM.

Zalety kompaktowych urządzeń typu HNV


Schemat technologiczny rozłożenia urządzeń oczyszczalni ścieków typu HNV

oczyszczalnia biologiczna

Schemat technologiczny rozłożenia urządzeń

Każda oczyszczalnia składa się z kilku (nawet kilkunastu) osobnych elementów. W jej skład wchodzą:

W razie konieczności, choćby kiedy urządzenie pracuje jako komunalna oczyszczalnia ścieków, zastosować można kolejne urządzenia jak np. separator tłuszczu, zbiornik retencyjny itp.

Ze względu na budowę bioreaktora oczyszczalni ścieków typu HNV dzielimy je na dwie grupy:

Oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N

oczyszczalnia biologicznaOczyszczalnia typu HNV-N składa się z komory anoksycznej (denitryfikacyjnej) i komory aerobowej (nitryfikacyjnej) oraz osadnika wtórnego. Urządzenia w zależności od wielkości przepustowości produkowane są w jednym zbiorniku lub stanowią oddzielne zbiorniki oczyszczalni biologicznej. Przed kontenerową oczyszczalnią typu HNV-N konieczne jest zainstalowanie kraty lub pompy rozdrabniającej, piaskownika, a w przypadku, gdy w ściekach znajdują się znaczne ilości tłuszczu separatora tłuszczu.

Oczyszczalnie typu HNV-N – zasada działania

W urządzeniu do biologicznego oczyszczania, ścieki najpierw trafiają do komory denitryfikacyjnej-beztlenowej. Tutaj zachodzą procesy redukujące zawartość związków azotu – azotu azotanowego N-NO3. Osad w tej komorze mieszany jest za pomocą mieszadła zatapialnego. W kolejnym etapie osad trafia do komory nitryfikacji – tlenowej. Tutaj następuje redukcja związków azotu w postaci azotu amonowego N-NH+4. Powietrze do komory aeracyjnej jest dostarczane za pomocą dmuchawy powietrza, poprzez silikonowe dyfuzory. Z komory tlenowej mieszanka osadu trafia do osadnika wtórnego, w którym następuje sedymentacja osadu czynnego i dekantacja ścieków oczyszczonych. W celu utrzymania prawidłowej sprawności oczyszczania ścieków, prowadzone są procesy recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej osadu. Recyrkulacja wewnętrzna polega na przepompowywaniu osadu czynnego z komory tlenowej do beztlenowej. Recyrkulacja zewnętrzna polega na przepompowywaniu osadu czynnego z osadnika wtórnego do komory beztlenowej. Wielkość recyrkulacji jest ustalana na podstawie wielkości przepływu ścieków. W celu utrzymania prawidłowego stężenia osadu czynnego w bioreaktorze (na poziomie 4 g/l) osad nadmierny odprowadzany jest z osadnika wtórnego do zagęszczacza osadu. W zbiorniku tym następuje odwodnienie osadu do poziomu 96-97%. Opcjonalnie zawartość zagęszczacza może być okresowo wywożona do jednostek uprawnionych do zagospodarowania osadów komunalnych.

Działanie elementów technologicznych jest kontrolowane automatycznie bowiem proces technologiczny oczyszczalni biologicznej jest zaprojektowany w prosty i efektywny sposób. Obsługa oczyszczalni ogranicza się do okresowego nadzoru działania oczyszczalni.

W trakcie rozruchu technologicznego nastąpi przeszkolenie osoby wskazanej przez Inwestora w zakresie nadzoru nad oczyszczalnią biologiczną lub zostanie wyznaczona wyspecjalizowana osoba, zajmująca się kompleksowo obsługą i dozorem nad prawidłową pracą oczyszczalni.

Oczyszczalnie ścieków typu HNV-N osiągają najwyższy poziom oczyszczania ścieków przy minimalnych kosztach eksploatacji. Dlatego idealnie sprawdzają się jako komunalna czyszczalnia scieków.

Oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnia (kontenerowa oczyszczalnia) ta składa się osadnika wstępnego, reaktora napowietrzanego – komory nitryfikacyjnej oraz osadnika wtórnego z cienkowarstwowym wkładem sedymentacyjnym. Urządzenia w zależności od wielkości przepustowości produkowane są w jednym zbiorniku lub w kilku oddzielnych. Przed urządzeniem typu HNV-P zwykle montowana jest krata  lub pompa rozdrabniająca, oraz piaskownik.

Zasada działania oczyszczalni typu HNV-P


Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są przez 2 godziny. W osadniku tym sedymentujący osad usuwany jest za pomocą pompy mamutowej do oddzielnego zbiornika (np. zagęszczacza osadu). Następnie ścieki dostają się do reaktora napowietrzanego i tam poddawane są biologicznemu oczyszczaniu, metodą osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym. Osad nadmierny z reaktora napowietrzanego za pomocą pompy mamutowej usuwany jest do osadnika wstępnego. Po przepływie ścieków przez reaktor biologiczny, dostają się one do osadnika wtórnego wyposażonego w cienkowarstwowy wkład sedymentacyjny, gdzie osiadły na nim osad, za pomocą pompy mamutowej, ponownie trafia do reaktora biologicznego. Oczyszczone, klarowne ścieki wypływają z oczyszczalni i trafiają do odbiornika.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

 

Schemat oczyszczalni ścieków HNV-N-70 o przepustowości 70 m3/d

 

komunalna oczyszczalnia ścieków

Schemat oczyszczalni ścieków HNV-N-500 o przepustowości 500 m3/d


 Kontenerowa oczyszczalnia ścieków – Karta doboru oczyszczalni ścieków HNV