Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większą popularnością, a to wszystko za sprawą taniej i nieuciążliwej eksploatacji. Jednak nie każdy może zamontować własną oczyszczalnię. Montaż oczyszczalni jest możliwy jeżeli na danym ternie nie ma kanalizacji sanitarnej lub przyłączenie się do niej z przyczyn technicznych jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto należy upewnić się czy zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy dopuszczają montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Bywają sytuacje, że jedynym dopuszczonym rozwiązanie w przypadku braku kanalizacji sanitarnej jest montaż szamba. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków należy dopełnić niezbędnych formalności. Poniżej wyjaśniamy czy potrzebne jest pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni.

Formalności przed montażem przydomowej oczyszczalni

Zanim przystąpimy do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków należy dopełnić  niezbędnych formalności. Według przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba dopełnić żadnych formalności. Chęć montażu przydomowej oczyszczalni należy zgłosić do Starostwa Powiatowego. W tym celu należy przygotować niezbędne dokumenty. Należy pobrać z wydziału geodezji starostwa mapkę opiniodawczą działki na której planowana jest budowa oczyszczalni. Na mapce należy nanieść usytuowanie przydomowej oczyszczalni wraz z systemem odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna. Na tym etapie najlepiej, aby skorzystać z pomocy doświadczonego instalatora, który pomoże w doborze miejsca dla poszczególnych elementów oczyszczalni. Usytuowanie przydomowej oczyszczalni musi być zgodne z zachowaniem obowiązujących odległości. Zarówno oczyszczalnia ścieków jak i system odprowadzenia oczyszczonych ścieków muszą znajdować się minimum 2 m od ciągu pieszego, drogi oraz działki sąsiedniej. Jeżeli planuje my budowę studni głębinowej  zbiornik oczyszczalni musi znajdować się w odległości minimum 15 m, natomiast studnia chłonna lub drenaż rozłączający minimum 30 m (odległości dotyczą oczyszczalni biologicznej). Wymagane odległości należy zachować również od studni głębinowych znajdujących się na sąsiednich działkach.  Mapkę pokazującą usytuowanie przydomowej oczyszczalni w raz z wnioskiem, aktem własności działki i dokumentację techniczną wybranej oczyszczalni należy złożyć w starostwie powiatowym. Urząd ma 21 dni, aby zgłosić sprzeciw. Brak odpowiedzi świadczy, że można przystąpić do prac montażowych.

Nieco inaczej wyglądają formalności wymagane przed montażem przydomowej oczyszczalni, jeżeli oczyszczone ścieki będą odprowadzane poza teren działki inwestora, do cieku wodnego lub ich ilość przekracza 5 m3/d. W takich sytuacja do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć operat wodno prawny. Przygotowane operatu to dodatkowy koszt oraz czas. Dlatego w celu jego wykonania warto skorzystać z usług doświadczonej firmy.