Dofinansowanie

Służymy wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu!
tel. 734 000 734

Brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych na terenach o rozproszonej zabudowie sprawia, że utylizacja ścieków wytwarzanych z pojedynczych gospodarstw domowych pozostaje wciąż otwartym problemem. Jego rozwiązanie opiera się na podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, lub w przypadku gdy jest to niemożliwie, istnieją do wyboru takie rozwiązania jak: kumulowanie ścieków w szczelnym zbiorniku (tzw. szambo) bądź budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Użytkowanie szamba wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z wywożeniem nieczystości. Bardziej opłacalnym wydaje się być budowa przydomowej oczyszczalni ścieków która mimo, że wiąże się ze znacznymi kosztami, jednak jej eksploatacja jest znacznie tańsza i pozwala na szybki zwrot inwestycji. 

Z racji, że budowa systemu przydomowych oczyszczalni lub podłączeń do sieci kanalizacyjnych są działaniem proekologicznym i ekonomicznie efektywnym, istnieją możliwości dofinansowanie tych inwestycji.  Prawdziwym “dofinansowaniem”, czyli pomocą bezzwrotną, jest dotacja. Istnieje też możliwość uzyskania pożyczki preferencyjnej oprocentowanej do 3,6% w skali roku, często istnieje możliwość  umorzenia do 30% pożyczonego kapitału. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków trudno ją uzyskać osobom indywidualnym. Obecnie środki pozyskuje Gmina. Ich źródła to Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub fundusze strukturalne Unii Europejskiej, pochodzące przede wszystkim z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  przyznawane są na projekty duże – m.in. porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Zdecydowanie rzadziej środki finansowe na dofinansowania  pochodzą z gminnych funduszy. Warunki preferencyjne do ubiegania się przez gminę o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mają gminy o rozproszonej zabudowie, ponieważ  budowa kanalizacji sanitarnej jest tam nieopłacalna.

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków gmina może pozyskać na realizację specjalnych programów. Dla mieszkańców gminy pewnym rozwiązaniem jest inicjatywa obywatelska, mająca na celu skłonić władze gminy do konstrukcji programu i pozyskanie dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie może wynosić nawet 80% kosztów kwalifikowanych. Każdy program indywidualnie opisuje co może wchodzić w skład kosztów, dlatego należy uważnie zapoznać się z wytycznymi lub regulaminem. Osoby mające w planach budowę przydomowej oczyszczalni powinny zawsze szukać informacji o programach dofinansowania tego rodzaju inwestycji, ponieważ na oczyszczalnie już zamontowane nie ma możliwości uzyskania dotacji.

Ubiegając się o dofinansowania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • – Jakie wydatki są objęte dofinansowaniem np. projekt, rodzaj oczyszczalni, wymagane certyfikaty.
  • – Wymagane dokumenty np. wniosek, zgłoszenie budowlane, projekt, pozwolenie wodno prawne, oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
  • – Sposób finansowania w zdecydowanej większości odbywa się przez refundację. Beneficjent na początku musi dysponować własnymi środkami, które są mu zwracane za okazaniem odpowiednich dokumentów.
  • – Dokumenty, które trzeba okazać  do rozliczenia dotacji np.: protokół odbioru, faktury.
  • – Pamiętajmy, że najczęściej o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania kompletnych wniosków, aż do wyczerpania przewidzianego limitu funduszy.
  • – Dofinansowania otrzymuje się na oczyszczalnie biologiczne, posiadające odpowiednie certyfikaty.